Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Inventarisatie uitgangspunten en huidige praktijk...
Op basis van een grootschalige enquête onder bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren van ministeries, provincies en gemeenten is in kaart gebracht hoe zij de samenwerking tussen overheden onderling ervaren. Het blijkt dat de horizontale samenwerking tussen overheden die tot dezelfde 'bestuurslaag' behoren positiever wordt beoordeeld dan verticale samenwerking tussen ministeries, provincies en gemeenten. Verheugend is dat het overall oordeel over de interbestuurlijke verhouding de laatste jaren stijgt: van een 5,5 in 2006 naar een 6,2 in 2010.

... als basis voor Agenda voor de Toekomst
Aan de geënquêteerden is ook de vraag voorgelegd of voor de komende jaren nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over hoe overheden met elkaar omgaan. Een grote meerderheid vindt dit (zeer) belangrijk en zij geven ook concrete thema's mee waarop deze afspraken zich dan moeten richten. De verdeling van verantwoordelijkheden in relatie tot de financiën staat dan met stip op één.

Onderzoeksgegevens
Titel: "Interbestuurlijke verhoudingen: uitgangspunten, dagelijkse praktijk & een agenda voor de toekomst", 19 november 2010. Auteurs: Herbert ter Beek en Dorien Blikman (Decisio).

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen