Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Analyse van vraag naar en aanbod van arbeidskrachten...
In opdracht van de in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond samenwerkende gemeenten, heeft BEA medio 2017 een analyse uitgevoerd van trends en ontwikkelingen die de vraag naar en het aanbod van arbeid beïnvloeden. De analyses richten zich op de arbeidsmarktregio als geheel en op de subregio's IJmond en Zuid-Kennemerland. De analyses monden uit in een aanzet voor een bestuurlijke en strategische arbeidsmarktagenda voor de arbeidmarktregio.

... aanzet voor een strategische arbeidsmarktagenda
De arbeidsmarktagenda is uitgewerkt in concrete acties gericht op vijf specifieke doelroepen: jongeren, seniore werkzoekenden, statushouders, werkzoekenden met grote afstand tot werk en reguliere werkzoekenden.

Het onderzoek heeft tevens geleid tot een beoordeling of acties het beste lokaal, subregionaal of op het niveau van de arbeidsmarktregio kunnen worden opgepakt..

Onderzoeksgegevens
Titel: "Alle hens aan dek! Trendrapport en arbeidsmarktagenda voor Zuid-Kennemerland en IJmond", 12 september 2017. Auteurs: Herbert ter Beek en Michiel Langman (LangmanEconomen). Zie rapport.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen