Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Levert gemeentelijk beleid verwachte resultaten op?
Bedrijventerrein "Uitbreiding Schipsloot" kwam in 2009 op de markt. De uitgifte bleef lang ver achter bij de verwachtingen. Voor de RKC Weststellingwerf onderzocht BEA of het beleid van de gemeente effectief, doelmatig en rechtmatig was. Daarnaast is in beeld gebracht op welke wijze de gemeenteraad betrokken was bij zowel de besluitvorming over realisatie van het bedrijventerrein als bij de monitoring daarna.

Onderbouwing besluit en bijsturing na oplevering
Het onderzoek richtte zich zowel op de onderbouwing van het besluit tot realisatie van "Uitbreiding Schipsloot" als op de bijsturing daarna door de gemeente Weststellingwerf. De onderbouwing is getoetst door middel van uitgebreide deskresearch en gesprekken met betrokkenen. Daarnaast is een survey uitgevoerd onder bedrijven die zich uiteindelijk niet hebben gevestigd over de concreetheid van hun interesse. Uitgangspunten van de grondexploitatie zijn getoetst en er is bezien op welke momenten en hoe de 'grex' is bijgesteld.

Onderzoeksgegevens
"Uitbreiding Schipsloot, omzien en vooruitkijken: beleid, grondexploitatie en rol van de raad". Auteurs: Herbert ter Beek (BEA) en Jan Doorakkers (Doorakkers Advies). Datum: november 2018. Voor eindrapport RKC, zie hier.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen