Bureau voor Economische Argumentatie Muurhuizen 104
3811 EL Amersfoort

Doelen en beoordelingscriteria...
In 2005 is de Subsidieverordening Rotterdam 2005 in werking getreden met als doelmerk de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van subsidieprocessen in deze gemeente te verbeteren. Het subsidiekader draagt verder ook positief bij aan een harmonisatie van het proces van subsidieverlening, zonder dat daarbij de autonomie van met name deelgemeenten wordt beperkt. Verder is het subsidiekader bezien vanuit het oogpunt van administratieve lasten, eenvoud en toegankelijkheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

... en enkele concrete verbeteringspunten
De uitkomst van de evaluatie is op grote lijnen positief. Wel zijn er enkele aanbevelingen gedaan die direct toepasbaar zijn. Het gaat onder meer om de vraag wanneer een vermogenstoets wordt uitgevoerd en de vraag of een zogenoemde waarderingssubsidie ook structureel verleend kan worden.

Onderzoeksgegevens
"Evaluatie subsidiekader Rotterdam: doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid". Auteurs: Pauline Poel, Lars Heuts en Herbert ter Beek (Regioplan) en Stefan Tetteroo (Ernst & Young), december 2008.

  • KvK nummer 50690744
  • Algemene Voorwaarden Downloaden
  • ABN AMRO bank 49.83.32.969
© 2014 | Roland Mol Vormgeving | Heerenveen